تکه کد نمایش تاریخ در سی شارپ

        System.Globalization.PersianCalendar p = new System.Globalization.PersianCalendar();
        lbldate.Text = p.GetYear(DateTime.Now).ToString() + "/" + p.GetMonth(DateTime.Now).ToString("0#") + "/" + p.GetDayOfMonth(DateTime.Now).ToString("0#");

 

وحید اسدزاده-مدیر

102 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !